Reklamacja, wymiana, zwrot

REKLAMACJA

 1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
 3.  Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z Sprzedawcą celem ustalenia formy odesłania reklamowanego Produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 4.  Nieznaczne różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 5.  W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty lub do wymiany produktu na nowy. 
 7.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów np. Rzecznika Praw Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Sądu Polubownego).

PROCEDURA REKLAMACJI

 1.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta
 2.  W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację z tytułu rękojmi jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni.
 3.  Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
 4.  Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
 5.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, możesz skorzystać z obniżenia ceny albo żądać zwrócenia należności za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli jesteś konsumentem Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Jeżeli jesteś przedsiębiorca, możemy także odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

ODSTĄPIENIENIE OD UMOWY

 1.  Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)  o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Kupujący ma prawo do pisemnego odptąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 rok (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiąany jeste do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmmiatu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. .  Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi (zgodnie z w/w ustawą art. 38 prawa konsumenta) w następujących przypadkach:   
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 •  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 1.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 2.  Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 3.  Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Nie odbieramy zwrotu z paczkomatu.
 4.  Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku płatności przy odbiorze prosimy w formularzu odstąpienia od umowy o wskazanie numeru konta bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne.
 5.  W przypadku rezygnacji z zakupów konsument ponosi koszty odesłania towaru , natomiast sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu, oprócz ceny produktu, także kosztu jego wysłania. Jednak zwrotowi będzie podlegał koszt w najniższej kwocie , jaki w ofercie ma sprzedający.
 6.  W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.